Primární prevence

Administrátor webu post on 7 října, 2014

Komerční nabídka primární prevence z.s. „Naše město“

collageprevencekriminality

 

 

Zaměřeno na základní školy a víceletá gymnázia

Region Českolipsko

Sociálně patologické jevy provázejí každého z nás téměř po celý život. Jsou nedílnou součástí společnosti stejně jako jiné projevy chování různých sociálních skupin, ať už chceme či nikoliv. Dnešní moderní a konzumní společnost s sebou přináší mnoho negativních vlivů, které působí především na mladé lidi a děti.

Prevence sociálně patologických jevů ve školství

Všeobecná primární prevence zahrnuje opatření a programy zaměřené na dosud nezasaženou populaci. Cílem programů primární prevence je předcházet rizikovým formám chování. Prevence sociálně patologických jevů na základních školách je v současné době velmi důležitá. Neustále se zvyšuje počet dětí, jež se stávají závislými na návykových látkách či jsou oběťmi násilí či agresivního chování. Jsou to především děti školního věku, které spadají do rizikové oblasti výskytu patologických jevů a které jsou vlivem společnosti a „módních“ trendů zřejmě nejvíce ohroženy. Předcházet sociálně patologickým jevům je mnohem jednodušší než následně řešit problémy, které s sebou tyto jevy přinášejí. Důležitou roli v oblasti prevence sociálně patologických jevů hrají nejen různé instituce, jakými jsou základní školy nebo různá centra volného času.

Dle metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy patří mezi sociálně patologické jevy u dětí a mládeže široká škála výchovných problémů, výchovných poruch a to včetně zneužívání návykových látek. Prevence sociálně patologických jevů u této skupiny pak představuje aktivity ve všech oblastech prevence: Drogových závislostí, alkoholismu a kouření; Kriminality a delikvence; Virtuálních drog (počítače, televize a video); Patologického hráčství (gambling); Záškoláctví; Šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování; Xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu.

Nabízíme:

 

 •  Jednorázový program

6.- 9. ročník (90 min.)

Témata setkání podle aktuální potřeby školy:

emoce, konflikty, komunikace,klima ve třídě, šikana, kyberšikana, manipulace, závislosti legální, nelegální drogy, důsledky užívání, partnerství, sexualita, HIV/AIDS a jiné pohlavně přenosné choroby

 • Dlouhodobý program
6. ročníky Komunikace, konflikty a vztahy ve třídě/šikana, kyberšikana
7. ročníky Odmítání/Závislosti
8. ročníky Legální drogy/Nelegální drogy
9. ročníky Drogy v dopravě

Při programu je vyžadována přítomnost a aktivní účast třídního učitele nebo učitele, který zná třídu nejlépe.

Ceník

Jednorázový program

 • Jednorázový program (90 min.):…….…………………………………………… 1.100 Kč

 

Dlouhodobý program

 • Dlouhodobý program (4 roky):……………………..……………………………… 600 Kč

Objednávka k vyplnění online

  Objednávka

  Přesný název školy / zařízení / organizace, IČO*

  Přesná adresa školy / zařízení / organizace*

  Kontaktní osoba / zařízení / organizace (jméno, příjmení, titul, email, telefon)*

  Program

  Označte a vyplňte

  Ročník:

  Počet tříd (max. 30 žáků)

  Témata

  Počet žáků

  Ročník:

  Počet tříd (max. 30 žáků)

  Témata

  Počet žáků

  Ročník:

  Počet tříd (max. 30 žáků)

  Témata

  Počet žáků

  Podmínky spolupráce

  • V objednávce je nutné vyplnit veškeré předepsané údaje.

  • Uvést kontaktní osobu, se kterou budeme specifikovat objednávku a se kterou budeme jednat.

  • Objednávka musí být doručena v písemné podobě na adresu Naše město, o.s., Paní Zdislavy 418, Česká Lípa, 470 01.

  • Účastníci semináře musí být o jeho konání a konkrétním zaměření předem informováni.

  • Cena dle aktuální nabídky.

  Jednorázové programy řešíme formou objednávky, splatnost faktury po samotné realizaci.
  Dlouhodobé programy řešíme formou objednávky, následně je uzavřena písemná Smlouva o spolupráci. Platba za objednané služby proběhne při zahájení programu v příslušném roce, tj. 4 splátky na začátku školního roku.

  Kontakt:

  poradna@nasenno.cz

   

  Odborní pracovníci                                                 Garant

  Mgr. Klára Ryšavá – pedagog, lektor                        Mgr. Kateřina Knap – andragog, lektor,

  Mgr. Ladislav Zárubasociolog, lektor                                                      sociální pracovník

  Bc. Kamila Bečvářová – sociální pracovník, lektor

  Mgr. et Mgr. Jana Slaboňová – pedagog, sociolog, lektor

   

   

  Město Česká Lípa poskytlo dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2016 ve výši 49.300,- Kč.

  logocl

  Děkujeme městu Česká Lípa za dotaci v roce 2017, která nám umožnila realizovat primární prevenci kriminality na 3 školách, ve 20 třídách.

   

   

  Odkazy

  Informační portál primární prevence http://www.odrogach.cz/

  Informační portál o ilegálních a legálních drogách http://www.drogy-info.cz/

  Drogový informační server http://www.drogy.net/

  http://www.sikana.org

  http://www.msmt.cz/socialni-programy/prevence

  Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

  http://www.poradnacl.cz/cz/index.php